TERMA DAN SYARAT AM JUALAN, berkuat kuasa mulai 12/11/2021

Premise

Terma dan Syarat Jualan berikut mengawal jualan di tapak web ini “https://www.gemimarket.it” (Laman Web). Penjualnya ialah Gemi Elettronica Srl, dengan pejabat berdaftar di Viale Monza 347 Milano MI 20126 IT , Dewan Perniagaan MI - 2114222, nombor VAT IT01765660764, modal saham sebanyak 80.000,00 € dibayar penuh (Penjual).

Perkara 1. Skop Permohonan

1.1 Jualan di Laman Web mewakili perjanjian jualan jarak jauh yang dikawal selia oleh Bab I, Tajuk III (Seksyen 45 et seq.) Dekri Perundangan 6 September 2005, No. 206 (Bahasa Itali Kod Pengguna) dan melalui Dekri Perundangan 9 April 2003, No. 70 mengenai perdagangan elektronik.

1.2 Terma dan Syarat Umum Jualan terpakai untuk semua jualan yang diproses oleh Penjual di Laman Web. Syarat dikira hanya mengambil kira hari perniagaan dan tidak termasuk Sabtu, Ahad dan cuti.

1.3 Syarat Jualan Am boleh ditukar dan/atau diubah suai pada bila-bila masa. Perubahan akhirnya dan/atau syarat baharu akan sah bermula dari tarikh ia dikeluarkan di Laman Web. Atas sebab ini, sebelum membuat sebarang pesanan, pengguna dijemput untuk melawati tapak web secara kerap untuk membaca versi terkini Syarat Jualan Umum.

1.4 Terma dan Syarat Jualan Am yang berkenaan ialah yang berkuat kuasa pada tarikh pesanan pembelian dibuat.

1.5 Terma dan Syarat Jualan Am ini tidak mengawal penjualan produk dan/atau pembekalan perkhidmatan oleh pihak selain Penjual, tersedia di Laman Web melalui pautan, sepanduk atau hiperpautan. Sebelum terlibat dalam transaksi komersial dengan pihak ini, pengguna mesti menyemak syarat jualan mereka. Penjual tidak bertanggungjawab ke atas pembekalan perkhidmatan dan/atau penjualan produk oleh pihak ini. Penjual tidak menjalankan sebarang pemeriksaan dan/atau pemantauan ke atas tapak web yang boleh dicapai melalui pautan ini. Penjual tidak bertanggungjawab ke atas kandungan Laman Web ini, mahupun untuk sebarang kemungkinan kesilapan dan/atau peninggalan dan/atau pelanggaran undang-undang oleh tapak web tersebut.

1.6 Pengguna hendaklah membaca dengan teliti Terma dan Syarat Am ini Jualan dan semua maklumat lain yang Penjual berikan di Tapak Web, juga semasa proses pembelian.

1.7 Penyerahan pesanan pembelian merupakan penerimaan Syarat Am Jualan ini.

Artikel 2. Pembelian melalui Laman Web

2.1 Pembelian melalui Laman Web dibenarkan kepada pengguna yang

 • merupakan pengguna daftar Laman Web < /li>
 • bertindak sebagai pengguna dan peniaga. Menurut Perkara 3, Perenggan I, lett. a) Kod Pengguna, 'pengguna' ditakrifkan sebagai orang asli yang bertindak untuk tujuan yang tidak berkaitan dengan mana-mana aktiviti perniagaan, komersial, profesional atau kraf yang mungkin mereka jalankan. Menurut Perkara 3, Perenggan I, lett. c) Kod Pengguna, 'peniaga' ditakrifkan sebagai orang asli yang bertindak untuk tujuan yang berkaitan dengan aktiviti perniagaan, komersial, profesional atau krafnya.

2.2 Dalam kes pesanan yang anomali berkaitan dengan kuantiti dan/atau kekerapan pembelian, Penjual berhak untuk mengambil semua tindakan yang perlu untuk menghentikan penyelewengan.

2.3 Penjual berhak untuk menolak atau membatalkan pesanan yang dibuat:

 • oleh pengguna yang dengannya Penjual sedang bertikai
 • oleh pengguna yang telah melanggar Terma dan Syarat Jualan Am ini
 • oleh pengguna yang telah menghantar data peribadi palsu, tidak lengkap atau sebaliknya tidak tepat atau yang tidak menghantar kepada Penjual dokumen yang diperlukan

Perkara 3. Mendaftar di Laman Web

3.1 Untuk mendaftar di Laman Web, pengguna mesti mengisi borang pendaftaran, memasukkan data berikut:

 • nama
 • nama keluarga
 • e-mel
 • alamat
 • telefon
 • kod fiskal.

3.2 Pengguna mengaku janji untuk segera memaklumkan kepada Penjual jika mereka mengesyaki atau menjadi mengetahui sebarang penggunaan atau pendedahan yang menyalahi undang-undang data tersebut.

3.3 Pengguna dengan ini menjamin bahawa data peribadi yang diberikan semasa prosedur pendaftaran untuk Tapak Web adalah lengkap dan benar dan berjanji untuk menanggung rugi dan tidak membahayakan Penjual terhadap mana-mana kerugian, kerosakan dan/atau liabiliti yang berpunca daripada dan/atau dalam apa-apa cara yang berkaitan dengan pelanggaran oleh pengguna peruntukan berkenaan pendaftaran dalam Laman Web atau penyimpanan bukti kelayakan pendaftaran.

Perkara 4. Maklumat Diperlukan untuk Memeterai Perjanjian

4.1 Selaras dengan Dekri Perundangan 9 April 2003, No. 70 mengenai perdagangan elektronik, Penjual dengan ini memberitahu pengguna bahawa:

 • untuk membuat kesimpulan perjanjian pembelian di Laman Web, pengguna mesti mengisi borang pesanan dalam format elektronik dan menghantarnya kepada Penjual secara elektronik, mengikut arahan yang akan muncul dari semasa ke semasa di Laman Web;
 • perjanjian telah dibuat apabila borang pesanan sampai ke pelayan Penjual
 • sebaik sahaja borang pesanan telah diserahkan, Penjual akan menghantar kepada pengguna, di alamat e-mel yang diberikan, pengesahan pesanan yang mengandungi perkara berikut:
  • penerangan pembelian
  • harga yang berkaitan
  • petunjuk pembayaran bermaksud
  • petunjuk kos penghantaran
  • petunjuk kos penghantaran dan sebarang kos tambahan.

Perkara 5. Ketersediaan Produk

5.1 Ketersediaan produk sentiasa dipantau dan dikemas kini. Namun begitu, memandangkan Laman Web boleh dikunjungi secara serentak oleh pelbagai pengguna, ada kemungkinan lebih daripada seorang pengguna membeli produk yang sama pada masa yang sama. Dalam kes ini, Produk mungkin kelihatan tersedia untuk masa yang singkat, walaupun ia sebenarnya kehabisan stok atau tidak tersedia buat seketika, memandangkan penyimpanan semula diperlukan.

5.2 Tapak web mengandungi maklumat yang berkaitan dengan ketersediaan setiap Produk.

5.3 Sekiranya Produk terbukti tidak tersedia atas sebab-sebab yang disebutkan di atas atau dalam kes lain ketidaksediaan Produk yang tidak dijangka, tanpa menjejaskan mana-mana hak undang-undang pengguna yang lain, terutamanya yang disediakan di bawah Buku IV, Tajuk II , Bab XIV Kanun Sivil Itali, Penjual akan segera memaklumkan kepada pengguna. Oleh itu, pengguna berhak untuk menamatkan perjanjian menurut Perkara 61, perenggan 4 dan 5 Kod Pengguna.

5.4 Sebagai alternatif dan tanpa menjejaskan haknya, pengguna boleh menerima:

 • lanjutan tempoh penghantaran
 • produk yang setara atau nilai yang lebih tinggi (dalam kes ini, selepas pembayaran perbezaan dan selepas penerimaan nyata pengguna)
 • baucar diskaun untuk dibelanjakan untuk pembelian di Tapak. Amaun baucar diskaun, tarikh tamat tempoh dan sebarang had akan dimaklumkan oleh Penjual dari semasa ke semasa.

5.5 Jika bayaran balik diminta untuk jumlah yang dibayar untuk pembelian Produk yang kemudiannya terbukti tidak tersedia, Penjual akan membayar balik dalam tempoh maksimum 10 hari.

5.6 Jika pengguna mendapat hak untuk menamatkan perjanjian menurut Perkara 61, perenggan 4 dan 5 Kod Pengguna, perjanjian pembelian akan ditamatkan. Jika pembayaran jumlah terhutang - diberikan oleh harga Produk, bayaran penghantaran, jika berkenaan, dan sebarang kos tambahan lain yang terhasil daripada pesanan (Jumlah Jumlah Tertunggak) - telah dibuat, Penjual akan membayar balik Jumlah Jumlah Terhutang mengikut Artikel 'Kaedah Pembayaran untuk Pembelian yang Dibuat melalui Laman Web'.

Art. 6. Helaian Produk

6.1 Setiap Produk disertakan dengan helaian maklumat produk yang menggambarkan ciri utamanya (Helaian Produk). Imej dan penerangan di Laman Web mengeluarkan semula ciri-ciri Produk sejujur ​​mungkin. Walau bagaimanapun, warna Produk mungkin berbeza daripada yang sebenar disebabkan oleh tetapan sistem komputer atau komputer yang digunakan untuk melihatnya. Selain itu, imej Produk dalam Helaian Produk mungkin berbeza dari segi saiz atau berkaitan dengan produk aksesori. Oleh itu, imej ini mesti difahami sebagai anggaran dan membayangkan ambang toleransi yang diterima umum. Untuk tujuan perjanjian penjualan barangan, perihalan Produk dalam borang pesanan yang dihantar oleh pengguna hendaklah diambil sebagai tempat rujukan.

Perkara 7. Harga

7.1 Semua harga adalah termasuk VAT.

7.2 Penjual dengan ini berhak untuk menukar harga pada bila-bila masa, tanpa notis awal, difahamkan bahawa harga yang dikenakan kepada pengguna adalah yang disenaraikan di Tapak web pada masa pesanan dibuat, dan tiada turun naik (kenaikan atau penurunan) akan didaftarkan selepas penghantaran pesanan tersebut.

7.3 Kos penghantaran, jika ada, dinyatakan secara jelas dan berasingan dalam pesanan borang, sebelum pengguna meneruskan penghantaran yang sama.

Perkara 8. Pesanan Belian

8.1 Penjual akan menghantar Produk hanya selepas menerima pengesahan pembayaran yang berjaya bagi Jumlah Jumlah Disebabkan oleh penggunaan. Pemilikan Produk akan dipindahkan kepada anda pada masa penghantaran, difahami sebagai masa penghantaran Produk kepada pembawa. Sebarang risiko kehilangan atau kerosakan pada Produk yang tidak boleh dikaitkan dengan Penjual, akan berpindah kepada pengguna, sebaik sahaja pihak kedua atau pihak ketiga yang ditetapkan oleh pengguna selain daripada kurier secara material memperoleh Produk (-produk) .

Perkhidmatan yang anda pilih akan dilakukan hanya selepas pembayaran Jumlah Jumlah Tertunggak. Penjual berhak untuk tidak menyediakan perkhidmatan jika, selepas menyerahkan pesanan pembelian anda, didapati bahawa anda belum membayar kesemua atau sebahagian daripada Jumlah Jumlah Tertunggak.

8.2 Kontrak pembelian ditamatkan tertakluk kepada tidak membayar Jumlah Amaun Tertunggak. Melainkan dipersetujui sebaliknya secara bertulis dengan anda, pesanan itu akan dibatalkan dengan sewajarnya.

8.3 Untuk menghantar pesanan pembelian, anda perlu membaca dan meluluskan Terma dan Syarat Umum Jualan ini, mengklik kotak yang berkaitan pada halaman proses pembelian. Kegagalan untuk menerima Terma dan Syarat Umum Jualan ini akan menyebabkan pembelian di Laman Web ini menjadi mustahil.

Perkara 9. Kaedah Pembayaran untuk Pembelian yang Dibuat melalui Laman Web

9.1 Pembayaran pada tapak web boleh dibuat melalui:

 • Kad pembayaran
 • PayPal
 • Terima tunai semasa penghantaran
 • Pindahan kawat.

9.2 Penjual menerima kad kredit berikut:

 • VISA
 • MasterCard (Cirrus Maestro)
 • PostePay
 • American Express

Caj hanya akan dibuat selepas (i) butiran kad pembayaran anda yang digunakan untuk pembayaran telah disahkan dan (ii) pengeluar kad pembayaran yang digunakan oleh anda telah mengeluarkan kebenaran debit.

Menurut Arahan 2015/2366/ (EU) pada perkhidmatan pembayaran dalam pasaran dalaman (PSD2), pengguna dimaklumkan bahawa dia mungkin dikehendaki melengkapkan pembelian proses dengan memenuhi kriteria pengesahan yang diperlukan oleh institusi pembayaran yang bertanggungjawab mengendalikan transaksi pembayaran dalam talian. Kriteria pengesahan merujuk kepada identiti pengguna (untuk memenuhi kriteria ini pengguna mesti didaftarkan di Laman Web semasa transaksi pembelian) dan pengetahuan kontekstual tentang kod pengesahan yang dihantar oleh institusi pembayaran (Pengesahan Pelanggan yang Kuat). Kegagalan untuk melengkapkan prosedur ini mungkin menyebabkan pembelian tidak dapat dimuktamadkan di Laman Web.

Data sulit kad pembayaran (nombor kad, pemegang, tarikh luput, kod keselamatan) disulitkan dan dihantar terus ke institusi pembayaran yang berkaitan tanpa melalui pelayan yang digunakan oleh Penjual. Oleh itu, Penjual tidak pernah mempunyai akses kepada dan tidak menyimpan data kad pembayaran anda yang digunakan untuk membayar Produk.

Caj bagi Jumlah Jumlah Terhutang hanya akan dibuat pada masa penghantaran pesanan .

9.3 Bagi pembayaran PayPal, pengguna akan dialihkan ke tapak web www.paypal.com, di mana mereka akan membuat pembayaran berdasarkan prosedur yang ditetapkan yang dikawal oleh PayPal dan terma dan syarat perjanjian yang dipersetujui antara pengguna dan PayPal. Data yang dimasukkan pada tapak web PayPal akan diproses terus oleh PayPal dan tidak akan dihantar kepada atau dikongsi dengan Penjual. Oleh itu, Penjual tidak dapat mengetahui, atau menghafal dalam apa jua cara, butiran kad kredit yang dipautkan ke akaun PayPal pengguna, atau butiran sebarang bentuk pembayaran lain yang dipautkan ke akaun tersebut.

Jika pembayaran dibuat dibuat melalui PayPal, Jumlah Jumlah Terhutang akan dicaj oleh PayPal ke akaun pengguna pada masa yang sama dengan kesimpulan perjanjian dalam talian. Jika perjanjian itu ditamatkan, atau dalam mana-mana kes bayaran balik yang lain, atas sebarang sebab, jumlah bayaran balik yang perlu dibayar kepada pengguna akan dikreditkan ke akaun PayPal pengguna. Istilah untuk mengkreditkan jumlah pada alat pembayaran yang dipautkan ke akaun ini bergantung secara eksklusif pada PayPal dan sistem bank. Sebaik sahaja pesanan kredit telah diatur memihak kepada akaun tersebut, Penjual tidak akan dianggap bertanggungjawab atas sebarang kelewatan atau ketinggalan dalam pengkreditan bayaran balik kepada Pengguna. Sebarang jenis bayaran balik yang perlu dibuat menurut Terma dan Syarat Jualan Am ini akan dibuat ke akaun PayPal pengguna.

9.4 Jika anda memilih tunai semasa penghantaran sebagai cara pembayaran, Penjual memberitahu anda bahawa penghantaran akan dikenakan bayaran tambahan sebanyak 5,90 €, atau jumlah yang berbeza ditunjukkan di Laman Web. Jika anda memilih untuk membayar secara tunai semasa penghantaran, pada masa penghantaran Produk anda mesti mempunyai wang tunai sebanyak jumlah yang dinyatakan dalam pesanan pembelian (memandangkan kurier tidak dibenarkan untuk menerima cek atau memberikan wang sebagai pertukaran): gagal , kontrak pembelian akan dianggap ditamatkan oleh hak menurut dan untuk tujuan Perkara 1456 Kanun Sivil Itali. Anda akan dimaklumkan tentang penamatan kontrak dan pembatalan pesanan yang berbangkit. Sebarang bayaran balik yang perlu dibuat menurut Syarat Jualan Am ini akan dibuat melalui pindahan bank ke butiran bank yang anda berikan.

9.5 Jika anda memilih untuk membayar melalui pindahan wang bank, setelah pesanan diterima, Penjual akan memberitahu pengguna melalui e-mel tentang butiran bank dan tarikh akhir untuk membuat pemindahan. E-mel itu mungkin mengandungi permintaan untuk menghantar melalui e-mel resit pemindahan yang dibuat atau pengesahan yang sama.

Sekiranya pembayaran melalui pindahan bank, tempoh penghantaran Produk akan bermula dari tarikh penerimaan pindahan bank di pihak Penjual, atau dari tarikh pindahan bank disahkan sebagai telah dipesan memihak kepada Penjual, yang mana lebih dahulu.

Melainkan dipersetujui sebaliknya, Perkhidmatan akan diberikan hanya selepas penerimaan melalui pindahan bank bagi Jumlah Jumlah Tertunggak.

Pengguna dikehendaki menyatakan:

 • nombor rujukan pesanan pembelian
 • tarikh pesanan pembelian.

Setelah pesanan dibuat, anda mesti membayar dalam masa 7 hari bekerja. Kegagalan untuk mematuhi akan menyebabkan penamatan automatik perjanjian dalam 3 hari bekerja berikutnya.

Art. 10. Penghantaran Produk

10.1 Tiada had untuk penghantaran, kecuali dalam kes yang ditunjukkan pada Laman Web dan/atau dalam Helaian Produk.

10.2 Perbelanjaan untuk penghantaran Produk, yang mungkin berbeza mengikut prosedur penghantaran yang dipilih oleh pengguna, dan sebarang kemungkinan kos lain, akan ditanggung oleh pengguna, kecuali jika dinyatakan sebaliknya dalam Helaian Produk atau di bahagian lain di mana perkara ini dimaklumkan.

10.3 Produk akan dihantar dalam masa 3 hari selepas menerima pesanan dan, dalam apa jua keadaan, dalam masa tiga puluh hari, berkuat kuasa dari hari perjanjian itu dimeterai.

10.4 Anda diminta untuk mengesahkan syarat-syarat Produk yang dihantar. Tanpa prejudis kepada fakta bahawa risiko kehilangan atau kerosakan pada Produk, atas sebab-sebab yang tidak dikaitkan dengan Penjual, dipindahkan apabila anda, atau pihak ketiga yang ditetapkan oleh anda dan berbeza daripada pembawa, secara fizikal mengambil milik Produk, Penjual mencadangkan kepada anda untuk menyemak bilangan Produk yang diterima dan bahawa pembungkusan adalah utuh, tidak rosak, tidak basah atau diubah, walaupun dalam bahan penutup; juga, Penjual mencadangkan kepada anda untuk menunjukkan pada dokumen pengangkutan pembawa, sebarang anomali, menerima sekiranya pakej dengan tempahan. Sekiranya pakej menunjukkan tanda-tanda gangguan atau perubahan yang jelas, adalah dinasihatkan untuk memaklumkan kepada Penjual dengan segera. Walau apa pun, hak pengeluaran (jika ada untuk Produk) dan jaminan kepatuhan undang-undang dikenakan.

Perkara 11. Hak Pengeluaran

11.1 Pengguna - yang bertindak sebagai pengguna - mempunyai hak untuk menarik diri daripada perjanjian penjualan barangan untuk Produk tanpa menyatakan sebab dan tanpa menanggung kos tambahan dan perbelanjaan selain daripada yang dinyatakan dalam artikel ini, dalam tempoh empat belas hari kalendar (Hak pengeluaran). Tempoh pengeluaran (Tempoh Pengeluaran) tamat selepas 14 hari:

a dalam kes satu pesanan Produk, dari hari pengguna atau pihak ketiga selain daripada pembawa dan ditetapkan oleh pengguna menjadi milikan material Produk;

b. dalam kes Pesanan Berbilang dengan penghantaran berasingan, dari hari pengguna atau pihak ketiga selain daripada pembawa dan ditetapkan oleh pengguna menjadi pemilikan material Produk yang dihantar terakhir; atau

c. sekiranya pesanan yang berkaitan dengan penghantaran Produk kumpulan yang berbeza atau beberapa bahagian, dari hari apabila anda atau orang ketiga, berbeza daripada pembawa dan dipilih oleh anda, memperoleh pemilikan fizikal kumpulan terakhir atau bahagian terakhir .

11.2 Untuk melaksanakan Hak pengeluaran, pengguna mesti memaklumkan Penjual, sebelum tamat Tempoh Pengeluaran, keputusan mereka untuk menarik diri.

11.3 Anda telah melaksanakan Hak pengeluaran dalam Tempoh Pengeluaran jika komunikasi berkaitan dihantar oleh anda sebelum tamat Tempoh Pengeluaran. Komunikasi ini mesti dihantar dengan cara berikut:

E-mel: [email protected]

< p>Pengguna hendaklah mendapatkan cara penyimpanan yang berkekalan untuk komunikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Hak pengeluaran, memandangkan beban pembuktian mengenai pelaksanaan hak ini sebelum tamat Tempoh Pengeluaran jatuh ke atas pengguna.

11.4 Sekiranya hak penarikan digunakan, setelah hak itu dilaksanakan, pengguna mesti mengatur agar Produk dipulangkan kepada Penjual tanpa kelewatan yang tidak wajar, dan dalam apa jua keadaan sebelum 14 hari kalendar pada tarikh pengguna telah memaklumkan kepada Penjual tentang keputusan mereka untuk menarik diri daripada perjanjian. Istilah ini dipatuhi jika pengguna menyerahkan Produk sebelum tamat tempoh 14 hari yang dinyatakan sebelum ini kepada kurier yang ditentukan oleh Penjual atau, berdasarkan keadaan yang berkaitan, kepada kurier pilihan (Terma Retun). Produk, dilindungi dan dibungkus dengan sewajarnya dan dalam pembungkusan asalnya (jika mungkin) mesti dikembalikan ke alamat berikut (pembungkusan asal sentiasa diperlukan jika nombor siri produk dicetak padanya):

Gemi Elettronica

Contrada Piano Mulino, Lotto A1 85034, Francavilla sul Sinni (PZ)

11.5 Kos untuk memulangkan Produk (termasuk duti tersuai) adalah atas perbelanjaan pengguna dan pemulangan berlaku di bawah tanggungjawab mereka.

11.6 Jika pengguna menarik diri daripada perjanjian, Penjual hendaklah memulangkan Jumlah Jumlah Tertunggak yang dibayar oleh pengguna untuk Produk, termasuk perbelanjaan penghantaran tanpa kelewatan yang tidak wajar dan tidak lewat daripada 14 kalendar hari dari tarikh Penjual dimaklumkan tentang keputusan pengguna untuk menarik diri daripada perjanjian. Bayaran balik akan berlaku dengan menggunakan kaedah pembayaran yang sama digunakan untuk transaksi asal. Sekiranya pengguna telah memulangkan Produk menggunakan pembawa pilihan mereka dan atas kos mereka, Penjual boleh menangguhkan pembayaran balik sehingga produk diterima atau sehingga membuktikan demonstrasi anda telah menghantar semula Produk, yang mana lebih awal.

11.7 Pengguna hanya bertanggungjawab ke atas penurunan nilai barang disebabkan penggunaan Produk yang berbeza dengan yang diperlukan untuk mewujudkan ciri dan fungsi Produk. Dalam apa jua keadaan Produk mesti disimpan, dikendalikan dan diperiksa dengan ketekunan biasa dan dikembalikan utuh, lengkap di semua bahagiannya, berfungsi sepenuhnya, mesti termasuk juga semua aksesori dan risalah ilustrasi, label dan meterai, jika ada, dilampirkan. kepada Produk dan utuh dan tidak diusik, dan sangat sesuai untuk kegunaan yang dimaksudkan dan bebas daripada tanda haus atau kotoran. Pengeluaran digunakan pada Produk secara keseluruhannya. Dalam pengertian ini, ia tidak boleh digunakan hanya untuk beberapa bahagian dan/atau aksesori (yang tidak mewakili dan bukan produk autonomi) Produk.

11.8 Jika Produk telah mengalami kerugian dalam nilai akibat daripada pengendalian barang selain daripada yang diperlukan untuk mewujudkan sifat, ciri dan fungsi Produk, Penjual berhak untuk menolak daripada jumlah bayaran balik amaun yang sama dengan kehilangan nilai ini. Syarikat akan memberitahu anda dalam tempoh penerimaan Produk tentang keadaan dan jumlah bayaran balik yang dikurangkan akibatnya. Jika bayaran balik telah dibayar, Syarikat akan menyampaikan butiran bank untuk pembayaran amaun yang perlu dibayar oleh pengguna disebabkan oleh penurunan nilai Produk.

11.9 Sekiranya pengeluaran tersebut telah tidak dilaksanakan dengan mematuhi peruntukan undang-undang yang berkenaan, ia tidak akan mengakibatkan penamatan kontrak dan, akibatnya, tidak akan mewujudkan sebarang hak pembayaran balik. Penjual akan memaklumkan kepada pengguna bahawa ia akan menolak permintaan pengeluaran daripada penerimaan Produk. Sekiranya Produk telah tiba kembali kepada Penjual, ia akan kekal kepada Penjual untuk pelupusan pengguna untuk pengambilan yang perlu dilakukan secara caj dan di bawah tanggungjawab pengguna.

11.10 Dalam kes pengeluaran sebahagian daripada Pesanan Berbilang, jumlah kos penghantaran yang perlu dibayar balik memihak kepada pengguna akan dikira mengikut nisbah nilai Produk tertakluk kepada pengeluaran. Sebagai contoh, pengguna telah membuat pesanan sebanyak 200.00 Euro, yang merangkumi dua Produk, yang pertama bernilai 50.00 Euro dan yang kedua bernilai 150.00 Euro, dan mengembalikan Produk bernilai 150.00 Euro, pengguna akan dibayar balik untuk jumlah yang sama. kepada 75% daripada kos penghantaran yang ditanggung. Walau apa pun, amaun kos penghantaran yang perlu dipulangkan tidak akan melebihi jumlah yang sebenarnya dibayar oleh pengguna.

Perkara 12. Jaminan Perundangan Kepatuhan

Semua Produk yang dijual di Laman Web dilindungi oleh jaminan pematuhan undang-undang yang disediakan oleh artikel 128-135 oleh Dekri Perundangan N. 128-135 Kod Pengguna (Jaminan Undang-undang).

Kepada siapa ia terpakai

Perundangan Waranti dikhaskan untuk pengguna. Oleh itu, ia terpakai semata-mata kepada pengguna yang telah membuat pembelian di Laman Web untuk tujuan selain daripada aktiviti keusahawanan, komersial, kraf atau profesional.

Apabila ia terpakai

Penjual bertanggungjawab terhadap- terhadap pengguna untuk sebarang ketidakpatuhan yang wujud pada masa penghantaran produk dan menjadi kelihatan dalam tempoh dua tahun selepas penghantaran tersebut. Penjual mesti dimaklumkan tentang ketidakpatuhan, di bawah penalti pelucuthakan jaminan, dalam tempoh dua bulan dari tarikh ia ditemui.

Melainkan dibuktikan sebaliknya, ketidakpatuhan itu menjadi kenyataan dalam tempoh enam bulan dari tarikh penghantaran produk diandaikan wujud sejak yang terakhir, melainkan andaian itu tidak serasi dengan sifat produk atau dengan sifat ketidakakuran. Bermula dari bulan ketujuh selepas penghantaran produk, beban pembuktian untuk membuktikan bahawa ketidakakuran telah wujud pada masa penghantaran produk hendaklah terletak pada pengguna.

Untuk mengambil kelebihan Jaminan Undang-undang, anda mesti memberikan bukti tarikh pembelian dan penghantaran barang. Oleh itu, adalah dinasihatkan, untuk tujuan membuktikan pembelian, anda menyimpan invois yang dihantar oleh Penjual, serta dokumen pengangkutan atau mana-mana dokumen lain yang mengesahkan tarikh pembelian (seperti penyata kad kredit atau penyata bank ) dan tarikh penghantaran.

Sekiranya kontrak ditamatkan, Penjual akan memulangkan kepada pengguna jumlah amaun yang dibayar, yang terdiri daripada harga belian Produk, kos penghantaran dan sebarang kos tambahan lain. Sekiranya berlaku pengurangan harga, Penjual akan memulangkan amaun pengurangan tersebut, yang telah dipersetujui dengan pengguna sebelum ini. Amaun bayaran balik atau pengurangan akan dikreditkan kepada cara atau penyelesaian pembayaran yang digunakan oleh pengguna untuk pembelian.

Penjual tidak akan bertanggungjawab sekiranya berlaku apa-apa jenis kerosakan yang disebabkan oleh tidak wajar penggunaan Produk atau sekiranya berlaku kerosakan akibat daripada keadaan yang tidak dijangka atau force majeure.

Jika anda membuat pembelian sebagai 'profesional' mengikut peruntukan Kod Pengguna, perenggan sebelumnya ini artikel tidak terpakai. Jaminan undang-undang yang diperuntukkan oleh seni. 1490 Kanun Sivil Itali.

Perkara 13. Waranti Standard Pengilang

13.1 Produk yang dijual di Laman Web mungkin, mengikut sifatnya, dilindungi oleh waranti standard yang dikeluarkan oleh pengilang (Waranti Konvensional). Pengguna hanya boleh menuntut hak mereka untuk waranti dengan pengilang. Tempoh, skop (termasuk skop geografi), syarat dan prosedur, jenis kerosakan/kecacatan yang dilindungi dan sekatan Waranti Standard ditetapkan oleh setiap pengilang dan dinyatakan dalam apa yang dipanggil sijil waranti yang terkandung dalam pembungkusan produk. Waranti Standard adalah secara elektif dan tidak menambah, menggantikan, menyekat, prejudis atau mengetepikan Jaminan Undang-undang.

Perkara 14. Undang-undang dan Bidang Kuasa Terpakai; penyelesaian pertikaian di luar mahkamah - Penyelesaian Pertikaian Alternatif/Penyelesaian Pertikaian Dalam Talian

14.1 Kontrak pembelian yang dibuat antara anda dan Penjual dikawal oleh undang-undang Itali. Kepada pengguna yang kerap bukan pemastautin di Itali akan dikenakan peruntukan yang lebih baik dan mandatori yang diperuntukkan oleh undang-undang negara di mana mereka lazimnya bermastautin, dan khususnya yang berkaitan dengan istilah untuk melaksanakan hak penarikan balik, untuk tempoh untuk memulangkan Produk, sekiranya Pengguna ingin menggunakan hak ini, kepada kaedah dan formaliti komunikasi hak ini dan kepada jaminan pematuhan undang-undang.

14.2 Jika anda seorang 'pengguna' , untuk sebarang pertikaian mengenai permohonan, pelaksanaan dan tafsiran Terma dan Syarat Jualan Am ini, Mahkamah adalah tempat kediaman anda atau anda telah memilih domisil anda. Jika anda seorang "peniaga" untuk sebarang pertikaian yang berkaitan dengan permohonan, pelaksanaan dan tafsiran dokumen ini, Mahkamah di mana Penjual mempunyai pejabat berdaftarnya mengikut peruntukan artikel 1 di atas hendaklah mempunyai bidang kuasa tunggal.

< p>14.3 Menurut Perkara 141-seks, koma 3 Dekri Perundangan 6 September 2005 N. 206 (Kod Pengguna), Penjual memaklumkan pengguna sebagai pengguna akhir yang Perkara 3, koma 1, lett. a) Kod Pengguna, bahawa, sekiranya dia telah mengemukakan aduan terus kepada Penjual, akibatnya tidak dapat menyelesaikan kontroversi yang timbul, Penjual akan memberikan maklumat mengenai organisasi Alternatif Penyelesaian Pertikaian untuk penyelesaian pertikaian di luar mahkamah yang berkaitan dengan kewajipan yang timbul daripada kontrak yang dimeterai menurut Syarat Jualan Am ini (organisasi ADR, seperti yang dinyatakan dalam Perkara 141-bis dan berikutan Kod Pengguna), juga menyatakan jika ia mahu menggunakan atau tidak organisasi ini untuk menyelesaikan pertikaian.

14.4 Selain itu, Penjual memaklumkan anda sebagai pengguna yang di Perkara 3, koma 1, biarkan. a) Kod Pengguna bahawa platform Eropah untuk penyelesaian dalam talian pertikaian pengguna telah ditubuhkan (Platform ODR). Pengguna boleh menyemak imbas Platform ODR di pautan berikut: http://ec.europa.eu /consumers/odr/; melalui Platform ODR pengguna boleh melihat senarai Organisasi ADR, mencari pautan yang mengubah hala ke setiap tapak web dan memulakan prosedur dalam talian untuk penyelesaian pertikaian yang melibatkannya.

14.5 Walau apa pun itu adalah hasil daripada prosedur penyelesaian di luar mahkamah pertikaian yang berkaitan dengan hubungan penggunaan melalui rekursa kepada prosedur yang ditetapkan dalam Bahagian V, Tajuk II-bis Kod Pengguna, dalam apa jua keadaan pengguna sentiasa mempunyai hak untuk membawa undang-undang tindakan di hadapan Mahkamah yang berwibawa.

14.6 Untuk sebarang pertikaian yang berkaitan dengan permohonan, pelaksanaan dan tafsiran Terma dan Syarat Jualan Am ini, pengguna yang tinggal di negara anggota Kesatuan Eropah selain Itali boleh juga mengakses prosedur Eropah yang ditetapkan untuk tuntutan kecil, oleh Peraturan (CE) N. 861/2007 Majlis, pada 11 Julai 2007, dengan syarat nilai pertikaian tidak melebihi Euro 2,000.00, tidak termasuk faedah, hak dan perbelanjaan. Teks peraturan boleh didapati di tapak web www.eur-lex.europa.eu.

Perkara 15. Penjagaan dan Aduan Pelanggan

Anda boleh meminta maklumat, menghantar komunikasi, meminta bantuan atau mengemukakan aduan dengan menghubungi Perkhidmatan Pelanggan Penjual seperti berikut:

 • melalui e-mel, menulis kepada: [email protected]
 • melalui telefon, menelefon: +39 02 87165556.

Penjual akan menangani aduan dengan membalas dalam masa 3 hari selepas penerimaan.